Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


הצהרת פרטיות

1. זכויות השימוש
1.1 השימוש באתר חופשי בחלקו ומוגבל בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
1.2 סיסמת הכניסה שניתנה מ-migdalim.netהיא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מ-migdalim.net
2. זכות יוצרים
2.1 זכויות היוצרים לגבי האתר, לרבות עיצובו והאלמנטים הגרפיים המופיעים בו, שייכים ל-migdalim.net למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.
2.2 מפרסם התכנים באתר migdalim.netמצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר.
3. קישורים
migdalim.netאינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תשא באחריות כלשהי בנוגע לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.
4. פרסום תכנים ב-Reader.co.il
4.1 בעלות - המפרסם מצהיר בזאת כי הוא כותב התוכן ו/או בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו הוא מעוניין לפרסם באתר migdalim.net
4.2 migdalim.netלא תשא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
4.3 רישיון - מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר migdalim.netלהציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר. migdalim.netרשאית להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י migdalim.net
4.4 שימוש בתוכן ע"י בעלי אתרים - בעלי אתרים רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר migdalim.netללא אישור ממפרסם התוכן. במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין ל-migdalim.netצד בעניין.
4.5 יחסי הצדדים - שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן ל-migdalim.net
4.6 הגבלת אחריות - migdalim.netלא תשא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.
4.7 קישורים - כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם ו/או בתיבת הקרדיט חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר migdalim.net
4.8 תקופת הפרסום - פרסום התכנים ב-migdalim.netהינו לתקופה של שנתיים מינימום וזאת מבלי לפגוע בזכויות של migdalim.netלהפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם מפרסם התוכן.
4.9 תנאי התקשרות - migdalim.netרשאית להפסיק את ההתקשרות עם מפרסם התוכן עם או ללא סיבה. במקרה זה על migdalim.netליצור קשר עם המפרסם ולהודיע על הפסקת ההתקשרות.
5. שימוש בתכנים המופיעים ב-Reader.co.il
5.1 שימוש בתכנים - השימוש בתכנים המופיעים ב-migdalim.netהינו באחריות המשתמש בלבד. ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר migdalim.netללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר migdalim.netוזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים.
5.2 שימוש לא חוקי - אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר migdalim.netלרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות.
5.3 - אחריות - migdalim.netאינה אחראית לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. migdalim.netלא תשא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.
5.4 - שינויים בתכנים - אין לבצע שינוי בתכנים הנלקחים מ-migdalim.net יש להשתמש בתוכן ללא כל עריכה או תוספת לתוכן.
5.5 קישור - על העושה שימוש בתכנים מ-migdalim.netלהשאיר את הקישור ל-migdalim.netובנוסף את הקרדיט של כותב התוכן כל זמן שהתוכן מפורסם.
6. פרטיות
migdalim.netמתחייבת שלא להעביר את המידע שהזין המשתמש במסגרת השימוש באתר לצד שלישי.
7. תקנון
migdalim.netשומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ותנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.
8. החוק החל וסמכות שיפוט
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר במחוז תל-אביב אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי. נאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.